รหัสทัวร์
ทัวร์
สายการบิน ประเทศ
ระยะเวลา ราคาเริ่มต้น 0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 25 มิ.ย. 61 

วันแรก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - นั่งกระเช้านองปิงขึ้นสักการะองค์พระใหญ่ - ช็อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK
06.00 น.
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาท์เตอร์เช็คอินแถว M สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.15 น.
นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่  CX 700
*** เที่ยวบินที่ CX 700  ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่นBOEING 777-300(72) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK ฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักแต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ ซึ่งความทันสมัยและวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านรับประเป๋าสัมภาระและพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย รบกวนทุกท่านปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นของฮ่องกง (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตา เพื่อขึ้น กระเช้า NONGPING 360 องศา เส้นทางท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20 - 30 นาที จากกระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกงได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา ทั้งยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 จากนั้นพาท่านเดินขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ พระใหญ่โป๋วหลิน เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขา
 จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง CITYGATE OUTLET ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ESPIRIT, ADIDAS, GIORDANO, NIKE, BALLY, CK และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งลดราคามาก ถึง 70%

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีนสูตรต้นตำรับของเกาะฮ่องกง (มาตรฐานสำหรับทัวร์)
 นำท่านเดินทางสู่ หาดทรายรีพัลส์เบย์ เพื่อสักการะไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี และสักการะเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นศิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทองกลับ
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิว MID-LEVEL และสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย 
ที่พัก SAV HOTEL , KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น+คูปองอาหารกลางวัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำสูตรต้นตำรับของฮ่องกง
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ด้วยกัน อันได้แก่ 
 
1. MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนมลูกกวาดมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ 
2. TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ โลกอนาคต 
3. FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อนและเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน 
4. ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น 
พบกับโซนใหม่ล่าสุด TOY STORY LAND  ที่พี่งจะเปิดตัว 
 
รับประทานอาหารกลางวันด้วยคูปองอาหาร มูลค่า 130 HKD
อิสระท่านประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย
ที่พัก SAV HOTEL , KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 

วันที่สาม วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่+ร้านหยก - อิสระช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - เดินทางกลับประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำสูตรต้นตำรับของฮ่องกง
 นำท่านเข้าสักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย 
 จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานฮ่องกงจิวเวอรี่ ให้ท่านได้รู้จักกังหันนำโชคที่เป็นเครื่องลางนำโชคของชาวฮ่องกงและคนทั่วไป ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับปีชง การแก้ปีชงตามความเชื่อของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย 
 จากนั้นนำท่านเข้าชม ร้านหยก ซึ่งเป็นอัญมณีแท้จากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่
 
หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ลูกค้าทุกท่านในกรุ๊ปต้องลงร้านจิวเวอรี่, ร้านหยกหรือร้านสมุนไพร เนื่องจากเป็นการส่งเสริมสินค้าในประเทศภายใต้การดูแลของรัฐบาลตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเดินทาง ทั้งนี้แล้วการตัดสินสินใจซื้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าทุกท่านไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่ถ้าหากท่านยืนยันที่จะไม่ลงร้านที่ระบุอยู่ในรายการทัวร์ กรุณาแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นแล้วท่านจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 HKD ต่อ 1 ร้าน ณ ฮ่องกง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีนสูตรต้นตำรับของเกาะฮ่องกง (มาตรฐานสำหรับทัวร์)
 จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก กำลังมองหาสินค้าแฟชั่นหรือเครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามแล้วละก็ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้อป ที่มีทั้งร้านค้านำสมัยและมีชื่อเสียงจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอหรือแท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลคุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ฮ่องกงเท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอล
ได้เวลาอันสมควรนำพบกัน ณ จุดนัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทางบริษัทฯ ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในการ ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมายภายใน 15 นาทีหลังเวลานัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำลูกค้าท่านอื่นๆ เดินทางสู่สนามบินโดยทันทีเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการตกเครื่อง โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อผู้ที่ไม่มาตามเวลานัด
22.25 น.
นำท่านบินลัดฟ้าสู่  ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่  CX 709
*** เที่ยวบินที่ CX 709  ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น  BOEING 777-300ER (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.15 น. คณะเดินทางถึง  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

     

                         

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image